:: ઝોનલ સેક્રેટરીશ્રીઓ ::
ક્રમ નામ અને હોદો સરનામું સંપર્ક ફોટો
1 શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઈ પટેલ
SVS - 1
SVS - 1 9825861181
2 શ્રી પલ્લવભાઈ પટેલ
SVS - 1
SVS - 1 9909968611
3 શ્રી જેમીનભાઈ પટેલ
SVS - 2
SVS - 2 9825817703
4 શ્રી તેજસભાઈ ઠક્કર
SVS - 2
SVS - 2 9033480788
5 શ્રી સંજયભાઈ રાવત
SVS-3
SVS-3 9376911800
6 શ્રી વી. એમ. પટેલ
svs-૩
svs-૩ 7567620000
7 શ્રી ભરતભાઈ જરીવાળા
SVS - 4
SVS - 4 9898082385
8 શ્રી જીગર કથિરીયા
SVS - 4
SVS - 4 8460778807
9 શ્રી ઘનશ્યામભાઈ લાડુમોર
SVS - 5
SVS - 5 9925243776
10 શ્રી પરેશભાઈ લાખાણી
SVS - 5
SVS - 5 9978224464
11 શ્રી રાજેશભાઈ ગોળકીયા
SVS - 6
SVS - 6 9428079968
12 શ્રી ભરતભાઈ નકુમ
SVS - 6
SVS - 6 9925708545
13 શ્રી રાજેશભાઈ વઘાસીયા
SVS - 7
SVS - 7 7405374574
14 શ્રી વિશાલભાઈ વાઘમશી
SVS - 7
SVS - 7 9879915885
15 શ્રી લાલજીભાઈ નકુમ
SVS-8
SVS-8 9825139651
16 શ્રી ઉમેશભાઈ કાતરીયા
SVS-8
SVS-8 9924111051
17 શ્રી ગોવિંદભાઈ પરમાર
SVS - 9 TO 14
SVS - 9 TO 14 9879596382
18 શ્રી નરેશભાઈ લક્કડ
SVS - 9 TO 14
SVS - 9 TO 14 9879476021
19 શ્રી સુધીરભાઈ સખવાલા
SVS- 9 TO 14
SVS- 9 TO 14 9979717687
20 શ્રી નિકુંજભાઈ રાદડિયા
SVS- 9 TO 14
SVS- 9 TO 14 9376693266
 
 
Visitors Since 10-Sep-2011 : 2