:: કારોબારી સમિતિ ::
ક્રમ નામ અને હોદો સરનામું સંપર્ક ફોટો
1 ડૉ. દીપકભાઈ રાજયગુરુ
09925222229
2 શ્રી સવજીભાઇ ડી. હૂણ
09825820326
3 શ્રી આનંદભાઈ જીંજાળા
9879787197
4 શ્રી દિપકભાઈ કોલડીયા
9825196382
5 શ્રી રાજેશભાઈ રાદડિયા
Late D. D. Radadiya Vidyalay
Late D. D. Radadiya Vidyalay 9825294225
6 શ્રી અરવિંદભાઈ છેટા
9825376233
7 શ્રી નવનીતભાઈ પટેલ
9913331292
8 શ્રી બાબુભાઈ કોશિયા
9879797847
9 શ્રી અમિતભાઈ પટેલ
9586360505
10 શ્રી જીગ્નેશભાઈ પરડવા
7383000888
11 શ્રી નિતેષભાઈ રાજયગુરુ
9825382342
 
 
Visitors Since 10-Sep-2011 : 2