કચેરીનુંનામ સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળ - સુરત
    સરનામું સ્વ. ડી. ડી. રાદડિયા વિધાલય
    પ્રમુખશ્રી સવજીભાઇ હુણ
    કાર્યક્ષેત્ર સુરત જિલ્લો
    ફોન નં 0261 - ૨૪૮૭૯૨૮
    ઇમેઈલ sssmsurat2007@gmail.com
અગત્યના સંપર્કો
 
 
Visitors Since 10-Sep-2011 : 15211